Kontakt:

wew. 7284
407 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

konsultacje w sesji zimowej rok ak. 2015/16
3.02.2016 r. godz. 10.00 - 11.30
10.02.2016 r. godz. 11.30 - 13.00

Konsultacje (studia niestacjonarne)

Specjalizacja naukowo-badawcza

Rachunkowość finansowa
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
Problemy podatkowe w rachunkowości
Polityka rachunkowości
Rachunek kosztów
Rachunek wyników
Podstawy rachunkowości (rachunkowość)

Zajmowane stanowiska

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości
Członek Wydziałowej Komisji ds Strategii
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

PUBLIKACJE NAUKOWE:
1. Podstawowe wymogi ewidencyjne w zakresie podatku od towarów i usług dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, w : Dorota Adamek-Hyska, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny, Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT, UE w Katowicach 2013.
2. Ewidencje podatkowe przy zryczałtowanych formach opodatkowania w: Rachunkowość małych przedsiębiorstw, pod red. Józeffa Pfaffa, UE Katowice 2012r.
3. Ustalanie wyniku finansowego w: Izabela Emerling, Anna Kuzior, Katarzyna Tkocz-Wolny: Zbiór zadań z rachunku wyników, s. , UE Katowice 2012.
4. Wycena i sprawozdawcze ujęcie środków trwałych, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Nr 82 UE 2012.
5. Istota wartości nieruchomości inwestycyjnych, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej”, red. naukowi H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 126, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
6. Problemy szczególne ujęcia i wyceny nieruchomości inwestycyjnych w rachunkowości, Konferencja „Rachunkowość – sztuka pomiaru i komunikowania”, Warszawa 2011.
7. Ewidencyjne aspekty w zakresie nieruchomości inwestycyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5, Warszawa 2009.
8. Kategorie ekonomiczne a metody wyceny nieruchomości inwestycyjnych, ZTR Tom 53 (109), Warszawa 2009.
9. Problemy szczególne ujęcia nieruchomości inwestycyjnych w rachunkowości, Rachunkowość w teorii i praktyce, Tom I Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod red. W. Gabrusewicza, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
10. Wycena nieruchomości inwestycyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7, Warszawa 2006.
11. Dylematy klasyfikacji i wyceny nieruchomości inwestycyjnych, Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Tom II Analiza standardów rachunkowości, Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Messnera, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
12. Rachunkowość w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie środków trwałych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 22, Gliwice 2004. Współautor E. Maruszewska.
13. Istota i pojęcie inwestycji, Zeszyty Naukowe nr 33 AE, Katowice 2005r,
14. Zarządzanie papierami wartościowymi w banku, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7, Warszawa 2005.
15. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Kapitały własne, fundusze w: Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości bankowej, red. Maria Smerda, AE Katowice 2004r.,
16. Ewidencja zakupu materiałów i towarów; Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w: Zbiór zadań z rachunkowości, red. Ewa Jabłońska-Kośmider , WŚSZ im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 2004r.
17. Wycena i prezentacja wybranych instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym, ZTR Tom 21, Warszawa 2004. Współautor A. Szewieczek.
18. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Kapitały własne, fundusze w: Podstawy Rachunkowości Bankowej red. Maria Smejda, AE Katowice 2003r.,
19. Budżetowanie jako źródło informacji w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 21 AE, Katowice 2003r,
20. Prawne i finansowe aspekty łączenia spółek, Zeszyty Naukowe nr 21 AE, Katowice 2003r. Współautor Z. Wolny.
21. Czynniki kształtujące budżet sprzedaży, Zeszyty Naukowe nr 19 AE, Katowice 2001.
22. Ewidencja księgowa środków trwałych w banku, Zeszyty Naukowe nr 5 WSBiF, Katowice 2001.